АСОЦІАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ

ПРИЙНЯТИЙ

Установчою конференцією Асоціації анестезіологів України

19 квітня 1991 року


ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                  
Міністерством юстиції України                           
14 лютого 1992 року                             
№ 204 

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО                                            
05 лютого 1993 року       

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією Асоціації Анестезіологів України
14 вересня 2004 року

ЗАРЕЄСТРОВАНО ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ
Заступник Міністра
 М. М. Шупеня
 

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ


1.   ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Асоціація анестезіологів України (далі Асоціація) є всеукраїнською незалежною самокерованою громадською організацією, що здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, а також цього Статуту.
1.2.    Асоціація об’єднує на добровільних засадах спеціалістів, зайнятих науково-дослідною, педагогічною і практичною діяльністтю в галузі медицини та суміжних дисциплін, громадські організації та трудові колективи медичних установ, підприємств та організацій.
1.3.    Асоціація здійснює свою діяльність у тісному контакті з державними органами і громадськими організаціями, а також підтримує зв’язки з міжнародними та закордонними організаціями з питань, що входять до компетенції Асоціації.
1.4.    Місце знаходження Асоціації – м. Київ.
1.5.    Діяльність Асоціації поширюється на територію України.

2.   МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1.    Основною метою діяльності Асоціації є сприяння охороні та зміцненню здоров’я населення, участь у вирішенні медичних проблем екології; сприяння росту професіоналізму фахівців анестезіологів України; захист соціально-економічних інтересів членів Асоціації, а також миротворча і благодійна діяльність.
2.2.    Асоціація ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння підвищенню професійної кваліфікації анестезіологів України до рівня міжнародних вимог шляхом тісного всебічного спілкування з медиками інших держав;
 • сприяння розповсюдженню екологічно чистих технологій і препаратів;
 • встановлення прямих зв’язків із спорідненими закордонними організаціями, науковими і медичними центрами, а також з окремими лікарями, контакти з якими виходять зі статутної діяльності Асоціації і сприяють її розширенню.

2.3.    Відповідно до статутних завдань і згідно з чинним законодавством Асоціація:

 • організує та проводить конгреси, конференції, семінари, симпозіуми, лекції, виставки з питань, що відносяться до статутної діяльності Асоціації;
 • розповсюджує інформацію і пропагандує свої ідеї та цілі;
 • сприяє реалізації ліцензій, “Ноу-хау” в галузі медицини;
 • бере участь в підвищенні рівня післядипломної підготовки спеціалістів анестезіологів в ВНЗах України з метою наближення їх кваліфікації до міжнародних вимог;
 • розповсюджує найновішу наукову інформацію з питань анестезіології та інтенсивної терапії серед анестезіологів України;
 • розробляє та вносить на розгляд компетентних органів охорони здоров’я конкретні пропозиції по вирішенню актуальних проблем теорії і практики медицини, удосконаленню підготовки і підвищенню кваліфікації спеціалістів;
 • надає різноманітні консультативні, науково-методичні, інформаційні послуги для своїх членів на правах юридичних осіб та сприяє відповідним установам у впровадженні досягнень вітчизняної і зарубіжної медичної техніки з забезпеченням нею наукових досліджень;
 • організує обмін фахівцями з іншими країнами з метою сприяння професійній кваліфікації анестезіологів України, приймає іноземних медиків на Україні;
 • може вступати в міжнародні (неурядові) організації, підтримувати міжнародні зв’язки, укладати відповідні угоди з питань, що відносяться до статутної діяльності;
 • виконує інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству і відповідають цілям і завданням Асоціації;
 • здійснює видавничу діяльність;
 • може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність через створювані підприємства після реєстрації їх у встановленому порядку як учасників зовнішньоекономічної діяльністі.


3.   ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

3.1.    Членство в Асоціації є добровільним, воно може бути індивідуальним та колективним.
3.2.    Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, які мають медичну, технічну та іншу освіту, працюють в системі охорони здоров’я, визнають цей Статут і беруть участь в діяльності Асоціації, а також іноземні громадяни.
3.3.    Колективними членами Асоціації можуть бути громадські організації, трудові колективи медичних підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що визнають Статут Асоціації і беруть участь в діяльності Асоціації.
3.4.    Члени Асоціації сплачують вступні і щорічні членські внески у розмірах, що встановлюються Правлінням Асоціації.
3.5.    Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни інших держав.
3.6.    Прийом до Асоціації проводиться керівними органами первинних осередків Асоціації: колективних членів – за зверненням представника на підставі рішення трудового колективу, індивідуальних членів – на підставі особистих заяв громадян.
3.7.    Членство в Асоціації припиняється рішенням Загальних зборів місцевих відділень:

 • за власним бажанням на підставі письмової заяви;
 • за невиконання вимог Статуту Асоціації (систематична несплата членських внесків).

Членські внески не повертаються.
Рішення про виключення з членів Асоціації щодо випадків невиконання вимог Статуту приймається Правлінням Асоціації.
3.8.    Члени Асоціації мають право:

 • обирати і бути обраним до керівних органів Асоціації;
 • брати участь у всіх заходах Асоціації;
 • безкоштовно одержувати різноманітну інформацію, якою володіє Асоціація;
 • звертатися з заявами, питаннями і пропозиціями до будь-якого органу Асоціації і отримувати відповіді.

3.9.    Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту Асоціації;
 • брати участь у діяльності Асоціації;
 • сплачувати щорічні членські внески.


4.   СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

4.1.    Асоціація будує свою роботу як за функціональним, так і за територіальним принципом. Його основу складають обласні відділення та м. Київ та Севастопіль, які стоять на обліку в Правлінні Асоціації. Обласні відділення діють на підставі цього Статуту та власних Статутів, які затверджуються на засіданні Правління Асоціації та які не протирічать Статуту Асоціації і реєструються в установленому порядку, після чого набувають прав юридичної особи.
4.2.    Найвищім керівним органом Асоціації є Конгрес, який скликається не рідше одного разу на чотири роки. Позачергові конгреси скликаються за ухвалою Правління Асоціації або за вимогою не менш 1/3 індивідуальних членів Асоціації. Кожен обраний представник має на Конгресі право вирішального голосу.
4.3.    Рішення Конгресу по внесенню змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів Конгресу.
Порядок голосування встановлюється Конгресом.
4.4.    До виключної компетенції Конгресу належить:

 • затвердження Статуту Асоціації, внесення змін і доповнень до нього;
 • визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
 • обрання членів Правління та контрольно-ревізійної комісії строком на чотири роки;
 • обирання Президента та віце-президентів Асоціації та заслуховування звітів;
 • прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;
 • затвердження звітів Правління і контрольно-ревізійної комісії.

Конгрес може також вирішувати будь-які питання, які випливають з статутної діяльності Асоціації.
4.5.   В період між конгресами діяльністтю Асоціації керує Правління в кількості, яку визначає Конгрес. Засідання Правління проводиться не рідше одного разу на рік і є правомочним при наявності 2/3 членів Правління.
4.6.   До складу Правління входять Президент, віце-президенти, головний бухгалтер.
4.7.   Правління:

 • визначає поточні завдання діяльності Асоціації, які випливають з рішень Конгресу;
 • затверджує перспективний і календарний план роботи, кошторис доходів і витрат Асоціації, вирішує питання прийому в члени і виключення з членів Асоціації;
 • координує діяльність всіх ланок Асоціації, заслуховує звіти про їх роботу;
 • обговорює питання, пов’язані з участтю Асоціації в діяльності міжнародних організацій;
 • скликає конгреси Асоціації;
 • делегує членів Асоціації на наукові конференції, з’їзди та інші форуми, заслуховує звіти членів Асоціації, доповіді про найбільш істотні здобутки медичної науки і практики, повідомлення зарубіжних спеціалістів, які приїзджають на Україну;
 • згідно з статутними завданнями Асоціації приймає рішення про створення госпрозрахункових організацій з правом юридичних осіб та координує їх діяльність;
 • розпоряджається майном Асоціації
 • встановлює розмір вступних та членських внесків.

4.8.   Керівництво роботою Асоціації здійснює Президент разом з віце-президентами.
4.9.   Президент:

 • представляє Асоціацію в органах влади та управління, громадських огранізаціях;
 • керує роботою Правління і секретаріату, звітує на Конгресі про свою діяльність.

4.10. У випадках тимчасової відсутності Президента його обов’язки виконують віце-президенти у межах власної компетенції.
4.11. Для здійснення поточної роботи Президент формує виконавчій орган – секрітаріат, який складається з кваліфікованих спеціалістів. Вони можуть виконувати роботу на договірних засадах.
4.12. Контрольно-ревізійна комісія Асоціації:

 • перевіряє дотримання вимог Статуту Асоціації, розглядає конфліктні ситуації між ланками в Асоціації, в разі грубих порушень Статуту приймає ухвалу про скликання позачергового Конгресу Асоціації;
 • контролює правильність проведення фінансових і майнових операцій.


5.   КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

5.1.   Кошти Асоціації складаються з:

 • вступних та членських внесків;
 • добровільних пожертвувань, заповітів та інших внесків приватних осіб, установ, організацій та підприємств як вітчизняних, так і зарубіжних;
 • надходжень від господарської, видавничої діяльності та іншої комерційної діяльності, створених Асоціацією підприємств, установ, організацій в порядку, що не суперечить чинному законодавству.

5.2.    Членський та вступний внесок для індивідуальних членів встановлюється Правлінням Асоціації. Членський внесок для колективних членів встановлюється за взаємною домовленісттю між колективним членом та Асоціацією.
5.3.    Асоціація може співпрацювати з підприємствами, об’єднаннями, установами, відомствами, різними організаціями, кооперативами, творчими спілками, групами осіб і окремими громадянами, зацікавленими в проведенні спільних робіт, а також з іноземними фірмами, їх представництвами та іноземними громадянами, якщо це не суперечить чинному законодавству.
5.4.    Асоціація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому порядку.

6.   ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ ТА ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЯ

6.1.    Асоціація може припинити свою діяльність шляхом ліквідації або реорганізації за ухвалою Конгресу Асоціації, прийнятою не менше як 4/5 голосів делегатів; Асоціація може бути ліквідована також у випадках, передбачених чинним законодавством.
6.2.    У разі прийняття рішення про ліквідацію Асоціації Конгрес утворює ліквідаційну комісію, що діє згідно чинного законодавства.
6.3.    Кошти і майно, які залишились після ліквідації або реорганізації Асоціації, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються згідно з Статутом чи на благодійні цілі або реалізуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.   ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

7.1.    Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, штамп, печатку встановленого зразка з своїм найменуванням, які затверджуються Правлінням і реєструються в установленому порядку, може мати валютний рахунок.
7.2.    Для забезпечення своєї діяльності Асоціація може мати у власності і орендувати будинки, споруди, обладнання та майно.


Голова правління ТФААУ
Секретар правління ТФААУ
Скарбник ТФААУ
Член правління ТФААУ


 

 
 
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
 
 
 
 

Make a free website with Yola